Announcement

School Calendar

  • Happy Birthday Dear VARSHA CHOUHAN (12-C)
  • Happy Birthday Dear SHAJI ALI (9-C)
  • Happy Birthday Dear SANIYA KHAN (9-A)
  • Happy Birthday Dear RIYA SINGHAL (7-B)
  • Happy Birthday Dear MISHTHI SAINI (6-C)
  • Happy Birthday Dear VAISHNAVI GHIYA (3-C)

Office Staff

S.No.                                                Staff Name                                                  Designation  

   1                                                          Ravi Prakash Singh                                                         Admin.  Officer

   2                                                          Manoj Kumar Sharma                                                     Jr. Accountant

   3                                                          Neeraj Maheshwari                                                          Office Asst.

   4                                                          Mukesh Maheshwari                                                        L.D.C.

   5                                                          Shivam Singh                                                                       L.D.C